Bemutatkozás

Dél-Magyarországi Alkotók Népművészeti Egyesülete 2004

Csongrád Megyei Bíróság a Dél-Magyarországi Alkotók Népművészeti Egyesülete 2004. társadalmi szervezetet Közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette Pk.60.030/2004/2. nyilvántartási számon.

Az egyesület adatai:

Neve:                          Dél-Magyarországi Alkotók Népművészeti Egyesülete 2004

Rövidített neve:         DANE 2004 

Székhelye:                              6640 Csongrád Gr. Apponyi A. u. 13.

Működési területe:     A Magyar Köztársaság területe, ezen belül elsősorban a Dél-Alföld

Alapításának éve:       2004.

Bankszámla száma:    OTP Bank Rt. Dél-Alföldi régió: 11735050-200028101

Az egyesületi tisztségviselői:

Tarjányi József István            elnök

(6640 Csongrád Gr. Apponyi A. u. 13.)

(tel.: 06-63/470-066, 06-30/310-3969)

Bitó György                         alelnök

(6760 Kistelek Rákóczi u. 29.)

(tel.: 06-30/911-9588)

Chemez Attila                      alelnök

(6600 Szentes Kurca sor 2.)

(tel.: 06-63/313-359, 06-30/340-7325)

Erdei Gáborné                       titkár

(6900 Makó Kossuth u. 27.)

(tel.: 06-30/403-0988)

Felügyelő Bizottság tagjai:

Gálné Nagy Ildikó

(6750 Algyő Csángó u. 31.)

(tel.: 06-62/268-239)

 Szabó Éva

(6640 Csongrád Hársfa u. 35.)

(tel.: 06-63/484-722, 06-70/217-2717)

Répási Jánosné 

(6724 Szeged Sárosi u. 2.)

(tel.: 06-62/475-863, 06-30/495-0129)

Az egyesület főbb célja:

·         az egyesületi tagság körében a népművészet és a kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése, igényes alkotásra nevelés, progresszív vizuális szemlélet kialakítása, fafaragó, keramikus, textilműves, szövő, fonó, kézimunka és csipkekészítő, fémműves, bőrműves és egyéb kézműves népművészeti és iparművészeti ágakban,

·         közreműködés a társadalmi környezet és a társadalmi tudat formálásában, ismeretek terjesztése a haladó művészeti és közösségi hagyományok ápolása révén,

·         a tagság képességei, adottságai és érdeklődésének iránya szerint az egyes kézműves, népművészeti és iparművészeti ágakban alkotóközösségek, műhelyek létrehozása és működtetése,

·         az egyesületi célokkal összhangban a tagság érdekképviselete társadalmi és egyéb fórumokon,

·         szervezett együttműködés a hasonló célkitűzéssel működő hazai és külföldi társszervezetekkel és intézményekkel,

·         együttműködve az erre illetékes országos, megyei szervekkel, gondoskodik a tagság alkotásainak, irodalmi anyagainak kiállításokon, egyéb rendezvényeken való bemutatásáról, a tagság tevékenységéhez szükséges anyagok, eszközök beszerzéséről, az arra alkalmas szervezett értékesítéséről,

·         a hazai és külföldi társszervezetekkel, közgyűjteményekkel és közművelődési intézményekkel együttműködve gondoskodik a tapasztalatcserék, tanulmányutak, csere és vándorkiállítások szervezéséről.

Az Egyesületi tagság:

·         Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozó nem magyar állampolgár, Magyarországon honos jogi személy. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki azonosulva az egyesület céljaival és feladataival tudása és képessége szerint kész azok megvalósításában és a közművelődés érdekében rendszeresen tevékenyen működni.

·         Tagfelvételi kérelmet a vezetőség felé kell benyújtani, mely a tagfelvételről első fokon dönt, elutasítás esetén a közgyűléshez lehet jogorvoslattal fordulni a legközelebbi közgyűlés időpontjáig.

·         A tagsági viszony keletkezésének időpontja a belépési nyilatkozatnak a vezetőséghez történő benyújtásának időpontja.

Az egyesületi tagság megszűnése:

·         a tag halálával

·         kilépéssel

·         vagy kizárással

A kilépést írásban kell közölni az egyesület valamelyik tisztségviselőjével. A közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

Az egyesületi tag jogai és kötelezettségei:

            Az egyesület tagjai jogosultak:

 • az egyesület országos területi és nemzetközi rendezvényein, pályázatain részt venni,
 • az egyesület szolgáltatásainak és a tagságot megillető kedvezményeinek igénybevételeire,
 • az egyesületi fórumon felszólalni, javaslatot tenni, intézkedéseket kezdeményezni, és a jogaikat gyakorolni,
 • az illetékes egyesületi bizottság  által arra alkalmasnak ítélt népművészeti tárgyalkotásaikat az egyesületi kiállításokon bemutatni és az irányadó rendelkezések szerint önállóan vagy a rendező szerv útján, értékesíteni,
 • elméleti, történeti, népművészeti, esztétikai tárgyú munkásságú eredményeit, szakmódszertani munkáit egyesületi keretekben szakmai lektorálás útján pedig egyéb rendezvényeken bemutatni, ismertetni és szóban, írásban közreadni,
 • a tárgyalkotó tevékenységükhöz az egyes tárgyalkotási ágak elméleti és gyakorlati elsajátításához szakmai segítséget igényelni,
 • az egyesület céljainak és feladatainak megvalósítása körében kifejtett munkáságokkal kapcsolatban az egyesület illetékes szerveinek érdekvédelmi és jogsegély szolgáltató segítségét és támogatását igényelni,
 • az egyesület nagykorú tagjai, illetve a nem magánszemély tagok képviselői (akik nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától), bármely egyesületi tisztségre megválaszthatók (kivétel a tiszteletbeli tag) amennyiben megfelelnek a törvényben foglaltaknak és az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályoknak.

            Az egyesület tagjai kötelesek:

 • rendszeres és folyamatos munkában részt venni az egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában,
 • az alapszabály, továbbá a más egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, az egyesület vezető testületének és vezetőinek határozatait, intézkedéseit betartani és végrehajtani,
 • a megállapított tagdíjat rendszeresen megfizetni,
 • az önként vállalt és saját maga által meghatározott formában a szervezet működését támogatni,

Amennyiben fentiekkel egyetért, és az egyesület tevékenységében részt, kíván venni, szeretne az egyesület tagja lenni, kérem, hogy a Belépési nyilatkozatot és a Tagsági adatlapot kitöltve jutassa vissza postafordultával az egyesület címére.

Csongrád, 2004. március 23.

Köszönettel:

Tarjányi József

elnök